ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND VOOR OFFERTEN, WERKOPDRACHTEN EN LEVERINGEN

1. Het bezorgen van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, of digitale bestanden,…) met verzoek,zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee de uitvoering van het werk toe te vertrouwen aan Printing Partners.

2. De offerten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste vallen van de opdrachtgever. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt één maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van het order tegen de overeenkomstige offerteprijs.

3. Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan.

4. Printing Partners is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouwde druk- of reproductieopdracht uivoerde. Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk.

5. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt Printing Partners geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting of digitale druk. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren.

6. Op vraag van de opdrachtgever zorgt Printing Partners voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven worden extra aangerekend. Printing Partners moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten verbeteren maar is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerdop risico van de opdrachtgever.

7. Printing Partners mag 5% (met een min. van 100 ex.) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren.

8. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd.

9. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan Printing Partners uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.

10. De levering geschiedt bij Printing Partners. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

11. Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3de van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van ‘goed voor druk’ en het saldo bij de levering.

12. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% berekend op jaarbasis, evenals een conventioneel schadebeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

13. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

14. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.

15.De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte prestaties en goederen, nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen zouden kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever, van zodra ze te zijner beschikking worden gesteld.

16. Alle betwistingen, zonder uitzondering, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, in dit geval zijnde het vredegerecht te Eeklo, de rechtbank van koophandel te Gent of de rechtbank van eerste aanleg te Gent.